cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
wtorek, 17 lutego 2015 13:48

Technik weterynarii (Technikum nr 2)

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, chowu zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących, diagnostyki chorób zwierząt, higieny produktów spożywczych pochodzenia spożywczego, usług weterynaryjnych. Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: język obcy i do wyboru chemia/biologia/geografia.

Technik weterynarii może pracować lecznicach weterynaryjnych, przetwórstwie spożywczym, fermach przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Absolwent może również samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze lub pracować w firmach agrobiznesu.

Pracownie: anatomii, hodowli, przedsiębiorczości; laboratoria - analityczne, zabiegów weterynaryjnych; zajęcia praktyczne w gospodarstwach hodowlanych, lecznicach weterynaryjnych, schroniskach dla zwierząt; kursy: instrumentariusza, inseminacyjny, zabiegów pielęgnacyjnych małych zwierząt.