cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
poniedziałek, 11 czerwca 2018 12:39

Informacja o stypendiach WSPIERAMY NAJLEPSZYCH II

Są już dostępne wnioski stypendialne Zarządu Województwa Opolskiego

"WSPIERAMY NAJLEPSZYCH II"

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 18 do 29 czerwca br.  ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

  • – w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80;
  • – w roku szkolnym 2017/2018 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych lub przedsiębiorczości uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;
  • – pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2016 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne  1 910,00 zł netto).

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego w zakładce REGION pod linkiem WSPIERAMY NAJLEPSZYCH II, w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 17 w Opolu   (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 204, 207 lub 208 lub u wychowawcy - ale tylko skserowania (wniosek zawiera 7 stron + oświadczenia, razem 12 stron, więc to za dużo kserować wszystkim)

Do wniosku należy załączyć:

  •     załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;
  •     załącznik nr 2 – oświadczenie o pobieraniu stypendium w ramach programu „Wspieramy najlepszych II”, w roku szkolnym 2017/2018;

w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność  z oryginałem. Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu. Wnioski można składać w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 17  w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 207, 208  lub 204  do 29 czerwca br., lub wysłać pocztą na adres (decyduje data stempla pocztowego):

  • Departament Edukacji i Rynku Pracy
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  •  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Wnioski do pobrania: http://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych/
Szczegółowych informacji udziela:
Departament Edukacji i Rynku Pracy, tel.: 77 44 67 830, 77 44 67 831, 77 44 67 837