cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
środa, 25 marca 2020 00:04

K O M U N I K A T

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres ten został przedłużony do dnia 10.04.2020 r.

Wprowadzono również obowiązek realizacji podstaw programowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie nauka na odległość realizowana jest za pomocą:

  • a. e-dziennika,
  • b. dedykowanej poczty elektronicznej (Office 365),
  • c. innych narzędzi do komunikacji elektronicznej wybranych przez nauczycieli i uczniów,

z uwzględnieniem równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowania zajęć, zaleceń medycznych odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon).

2. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w nauczaniu na odległość i codziennego logowania się do e-dziennika.

3. Nauka na odległość realizowana jest z wykorzystaniem materiałów udostępnianych i rekomendowanych przez nauczyciela.

4. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji stosowanego programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

W przypadku kształcenia zawodowego zajęcia prowadzi się z teoretycznych przedmiotów zawodowych, a w przypadku zajęć praktycznych - wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

5. Nauczyciel informuje swoich uczniów o sposobie monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępów w nauce.

6. Zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i praktyki zawodowe.

7. Zajęcia będą realizowane według obowiązującego planu lekcji opublikowanego w e-dzienniku.

8. Tematy realizowanych treści programowych wpisywane są do e-dziennika.

9. Oceny uzyskiwane przez uczniów będą wpisywane na bieżąco do e-dziennika.

10. Konsultacje z nauczycielami będą miały charakter indywidualny i będą odbywały poprzez e-dziennik.

Dyrektor ZSiPO w Nysie

Krzysztof Dorożyński