cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
poniedziałek, 27 listopada 2017 20:04

Zajęcia pozalekcyjne

Pod adresem: http://rolniknysa.pl/images/2017_2018/szkola/zajecia_pozalekcyjne_2017_2018.pdf dostępna jest lista zajęć pozalekcyjnych (dodatkowych) na rok szkolny 2017/2018.

poniedziałek, 11 września 2017 19:23

Wyniki egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej - termin

Wyniki egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej - podane zostaną 12 września 2017 r.

wtorek, 05 września 2017 13:30

Lista podręczników na rok szkolny 2017/2018

Pod adresem: http://rolniknysa.pl/index.php/szkola/podreczniki-2017-2018 dostępna jest lista podręczników na rok szkolny 2017/2018.

czwartek, 31 sierpnia 2017 18:20

UWAGA STYPENDIA - wrzesień 2017 !!!

UWAGA STYPENDIA !!!! 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie mogą starać się o następujące stypendia: 

 1. Stypendium socjalne (szkolne) - termin upływa 15 września 2017
 2. Stypendium Zarządu Województwa Opolskiego „Wspieramy najlepszych II” - termin upływa 29 września 2017
 3. Stypendium Burmistrza Nysy za osiągnięcia naukowe i sportowe - termin upływa 15 września 2017
 4. Rządowy Program „Wyprawka” TYLKO dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - termin upływa 8 września 2017

Szczegółowe informacje - w załącznikach.

czwartek, 17 sierpnia 2017 21:02

Ważna informacja dla Mieszkańców Bursy

Wszyscy uczniowie którzy złożyli podania do bursy zostali przyjęci.
Przyjazdy młodzieży do Bursy: w dniu 3 września 2017 r. od godziny 16.00.

czwartek, 10 sierpnia 2017 12:45

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018: 4 września (pn) godz. 9.00 - plac apelowy

22 sierpnia (wt.) 2017r., godz. 9:00 – egzamin pisemny

 • matematyka
 • język polski

miejsce egzaminu: ZSiPO Nysa 


23 sierpnia (śr.) 2017r. – egzamin ustny

 • język polski – godz. 9:00
 • język niemiecki – godz. 9:30
 • język angielski – godz. 10:00

 miejsce egzaminu: ZSiPO Nysa

28 sierpnia (pn.) 2017r., godz. 8:00 – sale 121, 123, 113

 • matematyka
 • język niemiecki
 • pracownia sieci komputerowych


29 sierpnia (wt.) 2017r., godz. 8:00 – sale 121, 123

 • chemia
 • historia
 • historia i społeczeństwo
 • język angielski
 • język angielski zawodowy
 • język polski
wtorek, 13 czerwca 2017 14:51

WAŻNE - INFORMACJA O STYPENDIACH !!!

STYPENDIA  POWIATOWE  ZA OSIĄGNIĘCIA  NAUKOWE I SPORTOWE ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

Do 22 czerwca u pedagoga szkolnego lub za pośrednictwem wychowawcy można składać wnioski stypendialne  za osiągnięcia naukowe i sportowe.

 • 1) stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie:
 • a) za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne, dla ucznia, który otrzymał odznaczenie „Perła Powiatu Nyskiego",
 • b) za wyniki w nauce, dla ucznia ze średnią ocen od 5,70 do 6,00;
 • 2) stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie za wyniki w nauce, dla ucznia ze średnią ocen od 5,30 do 5,69;
 • 3) stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie:
 • a) za wyniki w nauce, dla ucznia ze średnią ocen od 5,00 do 5,29,
 • b) za zdobycie I, II lub III miejsca w szkolnych zawodach sportowych na szczeblu centralnym;
 • 4) stypendium w wysokości 50 zł miesięcznie:
 • a) za wyniki w nauce, dla ucznia ze średnią ocen od 4,75 do 4,99,
 • b) za zwycięstwo w szkolnych zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim.

Wymogiem koniecznym jest dołączenie ksero świadectwa z wyróżnieniem lub zaświadczenie organizatora zawodów sportowych za zajęcie I miejsca, z pieczątką dyrektora szkoły: "za zgodność z oryginałem".

Agnieszka Nawrocka, pedagog


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy i nauczyciele w-f proszeni są o skserowanie i wszystkich świadectw z wyróżnieniem i dostarczenie ich jak najszybciej do pedagoga szkoły, ponieważ będą stanowiły załączniki do wniosków o stypendium naukowe Starosty. Świadectwa powinny mieć pieczątkę dyrektora: "za zgodność z oryginałem". W przypadku sportowców, proszę o kopie dokumentu poświadczającego osiągnięcie przez ucznia I miejsca w zawodach na szczeblu wojewódzkim, bo tylko tacy uczniowie mogą ubiegać się o stypendium sportowe. Zaświadczenia również powinny mieć pieczątkę: dyrektora: "za zgodność z oryginałem". Nauczyciele w-f proszeni są też o przesłanie imiennej listy uczniów, którym przysługuje stypendium sportowe, podpisanej przez nauczyciela uczącego ew. przewodniczącego zespołu.

Fragment uchwały:

 • 1) stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie:
 • a) za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne, dla ucznia, który otrzymał odznaczenie „Perła Powiatu Nyskiego",
 • b) za wyniki w nauce, dla ucznia ze średnią ocen od 5,70 do 6,00;
 • 2) stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie za wyniki w nauce, dla ucznia ze średnią ocen od 5,30 do 5,69;
 • 3) stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie:
 • a) za wyniki w nauce, dla ucznia ze średnią ocen od 5,00 do 5,29,
 • b) za zdobycie I, II lub III miejsca w szkolnych zawodach sportowych na szczeblu centralnym;
 • 4) stypendium w wysokości 50 zł miesięcznie:
 • a) za wyniki w nauce, dla ucznia ze średnią ocen od 4,75 do 4,99,
 • b) za zwycięstwo w szkolnych zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim.pedagog:

Agnieszka Nawrocka

wtorek, 30 maja 2017 12:37

Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu maturalnego będą do odbioru w dniu 30 czerwca 2017 od godziny 9.30. Dodatkowo poinformujemy, gdzie będą wydawane.

Logując się do systemu wyboru szkoły zaznaczamy klasę biologiczno-chemiczną, a przy składaniu dokumentów w sekretariacie szkoły informujemy, że ma to być klasa ratownicza.

poniedziałek, 27 czerwca 2016 12:23

Lista podręczników na rok szkolny 2016/2017

Pod adresem: http://rolniknysa.pl/index.php/szkola/podreczniki-2016-2017 dostępna jest już lista podręczników na rok szkolny 2016/2017.

Po przeanalizowaniu deklaracji uczniów klas pierwszych dotyczących wyboru drugiego języka obcego, utworzono grupę języka francuskiego w klasach 1h i 1 j/g (zajęcia międzyoddziałowe). W pozostałych oddziałach drugim językiem będzie język niemiecki. We wszystkich klasach wiodącym językiem obcym będzie język angielski.

 

 

wtorek, 07 lipca 2015 14:04

UWAGA - BURSA

Wszyscy uczniowie, którzy składali podania o przyjecie do bursy, maja zapewnione miejsce w bursie od 1 września 2015r.

Osoby, które zrezygnują z mieszkania w bursie prosimy o powiadomienie w sekretariacie szkoły, aby nie blokować miejsc dla innych chętnych.

poniedziałek, 29 czerwca 2015 15:46

"Wyprawka szkolna" - zwrot za podręczniki

Rządowy program pomocy uczniom

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

 

Szanowni Rodzice,

 

         w dniu 23 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie realizacji w bieżącym roku rządowego programu WYPRAWKA SZKOLNA oraz rozporządzenie w sprawie szczegółów pomocy dla uczniów objętych tym programem.

Zgodnie z rozporządzeniem w roku szkolnym 2015/2016 program "Wyprawka szkolna" ma objąć uczniów III klasy szkoły podstawowej, III klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz IV klasy technikum, u których dochód w rodzinie nie przekracza 574 zł na osobę.

W uzasadnionych przypadkach (tj. m.in. bezrobocia, wielodzietności, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, zdarzenia losowego) pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać również uczniom pochodzącym z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego – na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Programem będą także, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie, objęci uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólno-kształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełno-sprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV. Warunkiem jest posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu „Wyprawka” proszone są o zachowanie dowodu zakupu podręczników (faktura VAT, rachunek, paragon) i dowiadywanie się w okresie wakacyjnym w sekretariatach szkół
o terminie i warunkach składania wniosków.

 

Szczegółowe informacje n.t. programu zostaną podane po wejściu w życie ww. Rozporządzenia. 

 

 

środa, 22 kwietnia 2015 09:00

Wycieczka do Krakowa

W związku z tegoroczną wymianą pomiędzy ZSiPO a HBG - Oberhausen organizujemy 2-dniową wycieczkę do Krakowa i Oświęcimia w dniach 10-11.06. Koszt 350 zł, nocleg na Rynku w samym centrum Krakowa (plan zwiedzania: Podziemia Rynku Krakowa, Wawel, Collegium Majus).

Już dziś zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w tej imprezie.

Zgłoszenia u: p. J. Wojdyła (s.110), p. K. Skirzewskiej (s.10)

wtorek, 17 lutego 2015 22:04

MATURZYSTO !!!

Chcesz powtórzyć materiał, skorzystaj z internetowych wykładów z matematyki i fizyki prowadzonych przez nauczycieli akademickich Politechniki Wrocławskiej.

 

http://www.portal.pwr.edu.pl/elearning,241.dhtml

 

Samorząd Uczniowski

czwartek, 27 listopada 2014 22:43

Darmowe stypendium w Anglii dla ucz. KL. I LO !!

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy ze Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, Young Talent Management oraz JERSZ-Łowcy Talentów. Tym razem można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

 1. Adcote School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta(szkoła żeńska);
 2. Box Hill School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta;
 3. Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 4. Concord College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta;
 5. Cranleigh School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 6. Ellesmere College – 2 miejsca, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 7. Hurst College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 8. St Leonards-Mayfield – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska);
 9. Windermere School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 10. Update: 19.11.2014 Bedstone College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • –       wiek: 1 klasa LO;
 • –       stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;
 • –       znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;
 • –       wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (średnia z egzaminów z polskiego, matematyki, historii i nauk społecznych, nauk przyrodniczych. Wynik egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę. )
 • –       średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum min 4.80;
 • –       udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;
 • –       dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 125 000 PLN netto w roku 2013

Zgłoszenia do 20 lutego 2015, z  dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:

 • British Alumni Society
 • Al. Jerozolimskie 59

 

Wejdź na stronę www.bas.org.pl

Prosimy chętnych do składania ofert na usługi kserograficzne ogólnodostępne dla młodzieży.

Celem omówienia szczegółów zapraszamy na rozmowę do szkoły – sekretariat nr 2.

Nysa, 25 września 2014r.

środa, 09 lipca 2014 22:02

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia do pobrania z zakładki: Szkoła>>Organy Szkoły>>Rzecznik Praw Ucznia

Są już dostępne listy tematów do ustnego egzaminu maturalnego, który odbędzie się w roku 2015. Można je znaleźć w dziale: SZKOŁA » Dla maturzystów.