cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
poniedziałek, 29 czerwca 2015 15:46

"Wyprawka szkolna" - zwrot za podręczniki

Rządowy program pomocy uczniom

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

 

Szanowni Rodzice,

 

         w dniu 23 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie realizacji w bieżącym roku rządowego programu WYPRAWKA SZKOLNA oraz rozporządzenie w sprawie szczegółów pomocy dla uczniów objętych tym programem.

Zgodnie z rozporządzeniem w roku szkolnym 2015/2016 program "Wyprawka szkolna" ma objąć uczniów III klasy szkoły podstawowej, III klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz IV klasy technikum, u których dochód w rodzinie nie przekracza 574 zł na osobę.

W uzasadnionych przypadkach (tj. m.in. bezrobocia, wielodzietności, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, zdarzenia losowego) pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać również uczniom pochodzącym z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego – na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Programem będą także, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie, objęci uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólno-kształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełno-sprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV. Warunkiem jest posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu „Wyprawka” proszone są o zachowanie dowodu zakupu podręczników (faktura VAT, rachunek, paragon) i dowiadywanie się w okresie wakacyjnym w sekretariatach szkół
o terminie i warunkach składania wniosków.

 

Szczegółowe informacje n.t. programu zostaną podane po wejściu w życie ww. Rozporządzenia.