cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Regulamin Rady Rodziców

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie .

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie oświaty - tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

3. Statut Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie.

 

§ 1. NAZWA I ZAKRES DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

 

1.W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych ,48-303 Nysa ,

ul. Rodziewiczówny 1 działa rada rodziców pod nazwą Rada Rodziców Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, 48-303 Nysa,

ul. Rodziewiczówny 1, dalej w tekście nazywana w skrócie Rada Rodziców .

2. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców i prawnych opiekunów uczniów i wyraża ich interesy wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i organów zewnętrznych Szkoły.

3. Rada Rodziców realizuje cele i zadania, które zostały określone w ustawie o systemie oświaty i innych przepisach prawa oświatowego.

4. Rada Rodziców w realizacji swych zadań współdziała z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

 

§ 2. STRUKTURA RADY RODZICÓW, ZASADY WYBORU

 

1. Rade Rodziców tworzą wybrani na zebraniach oddziałowych przedstawiciele rad oddziałowych ze wszystkich oddziałów istniejących w Szkole.

2. Rade oddziałową rodziców / 3- osoby / i przedstawiciela klasy do Rady Rodziców wybierasię na pierwszym zebraniu rodziców danego oddziału w każdym roku szkolnym w głosowaniu tajnym lub w/g uznania rodziców w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby rodziców, prawnych opiekunów uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, prawny opiekun.

3. Wybory do Rady Rodziców szkoły przeprowadzone są corocznie, w październiku na pierwszym zebraniu Rady.

4. Rada Rodziców na swoim pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców, organ kierujący pracami Rady, składający sie z przewodniczącego, jego dwóch zastępców, skarbnika, sekretarza, czterech członków, oraz Komisję Rewizyjną, organ kontrolny Rady, składający się z przewodniczącego, zastępcy i członka.

5. Wybory do Prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej mogą być przeprowadzone przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. Tryb wyborów ustala Rada na zebraniu. Zaleca się głosowanie tajne. Rada może uznać, że głosowanie może odbyć się jawnie. Za wybrane uznaje się osoby, które otrzymały zwykłą większość głosów. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

6. W przypadku rezygnacji lub braku możliwości pełnienia funkcji przez członka Rady Rodziców, w czasie trwania roku szkolnego, zarządza się wybory na następnym zebraniu rady oddziałowej lub Rady Rodziców.

7.Pełnienie funkcji w zarządzie Rady Rodziców w danym roku szkolnym, nie zwalnia jego członka do ubiegania się w wyborach do zarządu Rady i jej organów w okresie trwania jej kadencji.

8. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa cztery lata, począwszy od września do 30 września ostatniego roku kadencji.

 

§ 3. ZADANIA FUNKCYJNYCH CZŁONKOW PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

*Przewodniczący Rady Rodziców:

1) kierowanie pracami Rady Rodziców,

2) współpraca z dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w dostosowywaniu zadań i celów Rady Rodziców do konkretnych potrzeb uczniów i Szkoły,

3) dokonywanie podziału zadań i obowiązków miedzy członków Prezydium Rady,

4) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy,

5) zwoływanie i prowadzenie zebrań Prezydium Rady Rodziców,

6) kierowanie i dysponowanie funduszem Rady Rodziców, przekazywanie i zatwierdzanie dyspozycji dla banku,

7) przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Samorządowi Uczniowskiemu,

8) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

*Wiceprzewodniczący

1.nadzorowanie realizacji zadań ujętych w planie pracy Rady Rodziców

2. dysponowanie funduszem Rady Rodziców przy realizacji zadań ujętych w planie pracy Rady Rodziców, przekazywanie dyspozycji dla baku,

*Sekretarz Rady Rodziców

1) opracowanie i realizacja harmonogramu spotkań Rady Rodziców,

2) przygotowywanie zebrań Prezydium Rady Rodziców,

3) nadzorowanie terminowości wykonania prac Rady Rodziców,

4) sporządzanie protokołów z zebrań Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców,

5) prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców oraz zapewnienie jej prawidłowego przechowywania,

6) zapewnienie technicznych warunków pracy Prezydium (przygotowywanie materiałów do pracy Prezydium, odpowiedniej ilość kopii propozycji uchwał, harmonogramu spotkań itp.).

*Skarbnik Rady Rodziców

1) organizowanie – wspólnie ze skarbnikami Oddziałowych Rad Rodziców – wpływów finansowych na działalność Rady Rodziców,

2) czuwanie nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów oraz prawidłową, celową i zgodną z przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami realizacją wydatków,

3) opracowanie – w porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców – projektów planów finansowych,

4) sprawdzanie na bieżąco dokumentów i dowodów rachunkowo-kasowych , oraz bankowych

5) składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz wykonania planów finansowych Rady Rodziców.

6)Czuwanie nad realizacją planu finansowego ( grupy wydatków ) Rady Rodziców.

 

§ 4.TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY WEWNETRZNE

 

1.Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej połowy składu danego organu.

2.Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

3.Uchwały są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za księgę protokołów Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium Rady.

4.Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji w jej imieniu.

5.Walne zgromadzenie upoważnia Przewodniczącego Rady Rodziców do dysponowania funduszem Rady.

6.Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującymi przepisami szkolnymi lub interesem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie. W terminie nie dłuższym niż 7 dni uzgadnia z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W razie braku uzgodnienia dyrektor szkoły lub Rada Rodziców przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu szkołę-Starostwo Powiatowe w Nysie.

 

§ 5. KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi wniosków oraz opinii dotyczących spraw uczniów i funkcjonowania Szkoły,

2) występowanie do organu prowadzącego i organu nadzorującego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły,

3) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną :

-Programu Wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;

-programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,

6) opiniowanie projektu oceny, za okres stażu, dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego. 2.Jeśli Rada Rodziców w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego lub Programu Profilaktyki, Programy te ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez Dyrektora obowiązują do czasu uchwalenia Programów przez Rade Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3. Rada Rodziców może w szczególności:

1) uczestniczyć w opracowaniu Statutu Szkoły oraz planów pracy,

2) dla wspierania działalności Statutu Rada Rodziców może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i prawnych opiekunów oraz innych źródeł,

3) wspierać szkołę w organizowaniu i realizacji pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

4) wspomagać Szkołę przy organizacji współpracy i współdziałania z rodzicami i prawnymi opiekunami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów,

5) udzielać pomocy szkole w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

6) udzielać pomocy finansowej szkole,

 

§ 6. FUNKCJONOWANIE RADY RODZICÓW

 

1. Rada Rodziców Szkoły działa i podejmuje uchwały oraz decyzje na swoich posiedzeniach.

2. Zarząd Rady Rodziców obraduje nie więcej niż 3 razy na semestr, w wyjątkowych sytuacjach obrady zwołuje się dodatkowo.

3. Zarząd Rady Rodziców obraduje pomiędzy plenarnymi zebraniami Rady Rodziców. Do jego głównych zadań należy:

a) koordynowanie działalności Oddziałowych Rad Rodziców,

b) koordynowanie realizacji tematycznego planu pracy,

c) koordynowanie działalności finansowo-gospodarczej

d) odbywanie zebrań, zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek innych uprawnionych osób,

e) składanie okresowych sprawozdań z działalności przed zebraniem Rady Rodziców.

3.Rada Rodziców zbiera się na posiedzeniach plenarnych na początku roku szkolnego i zakończeniu każdego okresu nauki, mogą być zwoływane, na wniosek przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Dyrektora Szkoły, dodatkowe posiedzenia Rady wynikające z potrzeb Szkoły.

4. Na początku roku szkolnego Prezydium Rady Rodziców opracowuje, a Rada Rodziców przyjmuje plan pracy i plan finansowy na dany rok szkolny.

5. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół w księdze protokołów. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant.

6. Uchwały i decyzje na posiedzeniach Rady, jej organów, zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy składu Rady, jego organów.

7. Na ostatnim posiedzeniu Rady w danym roku szkolnym ustępujący przewodniczący Rady składa sprawozdanie z działalności Rady i jej Prezydium. 8.Zadania przyjęte do realizacji przez Rade Rodziców, wykonywane będą systemem zadaniowym. Dokonywanie przydziału zadań dla poszczególnych członków Zarządu Rady należy do obowiązku Przewodniczącego.

 

§ 7. KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Rady Rodziców Szkoły.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się przed posiedzeniami plenarnymi Rady Rodziców, na wniosek Rady, Dyrektora Szkoły lub grupy co najmniej 10 rodziców.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

1) kontrola działalności Rady pod katem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi te działalność;

2) kontrola dokumentacji Rady;

3) kontrola działalności finansowej Rady;

4. Z każdej kontroli Komisja sporządza protokół i przekazuje go do wiadomości i rozpatrzenia Radzie Rodziców, Prezydium Rady lub Dyrektorowi Szkoły, grupie rodziców wnioskującej o przeprowadzenie kontroli.

5. Na ostatnim posiedzeniu Rady w danym roku szkolnym ustępujący przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

 

§ 8. FUNDUSZE RADY RODZICÓW, DOKUMENTACJA FINANSOWA

 

1. Fundusze Rady Rodziców stanowią dobrowolne składki rodziców, prawnych opiekunów oraz darowizny osób i instytucji, wpływy z imprez organizowanych przez Rade oraz innych źródeł.

2. Wysokość dobrowolnej składki rodziców proponuje Rada Rodziców na ostatnim posiedzeniu danego roku szkolnego i dotyczy ona roku następnego.

3. Zebrane fundusze Rada Rodziców przeznacza na sfinansowanie zadań ujętych w planie pracy na dany rok szkolny. Rada Rodziców wydatkowanie funduszy realizuje, zgodnie z przyjętym planem finansowym po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Prezydium Rady.

4. Zebrane środki finansowe Rady Rodziców mogą być wydatkowane:

1) dofinansowanie na rzecz wszystkich uczniów danego oddziału klasy, do 15% ze środków zebranych składek w danym roku szkolnym, oraz dodatkowo do 20% ze środków zebranych składek przy 100% zrealizowaniu planu składek w roku szkolnym:

2) pomoc materialna dla uczniów z rodzin najbardziej potrzebujących –zakup podręczników, dofinansowanie dożywiania, zapomogi celowe, i inne,

3) dofinansowanie działalności organizacji społecznych, samorządu szkolnego, sekcji sportowych działających na terenie szkoły,

4) zakup środków opatrunkowych i lekarstw pierwszej pomocy,

5) doposażenie meblowo - sprzętowe i modernizacje sal lekcyjnych i pracowni,

6) zakup niezbędnych książek do biblioteki szkolnej oraz środków dydaktycznych i programów komputerowych,

7) dofinansowanie ( delegacje )udziału uczniów w olimpiadach

branżowych, imprezach sportowych o zasięgu szkolnym i poza szkolnym,

8) wydatki administracyjno-rzeczowe, bankowe, uroczystości szkolne i po za szkolne, 

9).zakup nagród rzeczowych, dyplomów, upominków, itp. dla wyróżniających się uczestników konkursów, imprez i zawodów organizowanych na terenie szkoły,

10) inne nie przewidywane.

 

§ 9. OBSŁUGA KSIĘGOWO – RACHUNKOWA RADY RODZICÓW

 

1. Do obsługi administracyjnej i księgowo – rachunkowej Rady Rodziców wyznacza się osobę z poza Rady, administracyjnego pracownika szkoły, mający odpowiednie uprawnienia, wykonujące te czynności społecznie.

2. Rada Rodziców posiada swoje konto bankowe, gdzie są gromadzone środki finansowe Rady i przez które jest prowadzona bieżąca obsługa finansowa.

3. Zasady księgowania i rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Rada Rodziców ma prawo posługiwać się pieczęcią o treści:

Rada Rodziców, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych,

48-303 Nysa, ul. Rodziewiczówny 1, tel/fax. 77 4310466, 77 4310467” .

2. Traci moc Regulamin Rady Rodziców z dnia 08-11-2011.

3.Regulamin Rady Rodziców w brzmieniu obecnym obowiązuje od dnia 11-06-2013r.

 

Nysa 11-06-2013r                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                              Rada Rodziców

 

 


               powrót do góry