cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Program GLOBE

Od 2012r. aktywnie uczestniczymy w międzynarodowym programie edukacyjnym  GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment), który umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych http://www.globe.gov


Uczniowie systematycznie prowadzą badania i obserwacje lokalnego środowiska przyrodniczego w zakresie m.in.: atmosfery i klimatu, hydrologii, gleb, pokrycia terenu i fenologii. Prowadzą pomiary terenowe i badania laboratoryjne. Przesyłają dane na portal http://www.globe.gov/web/complex-of-schools-comprehensive-school-technical-school-/overview


Realizujemy również krajowe projekty badawcze:


1. Rozpoznanie i przeciwdziałanie skutkom powodzi


2.  Satelitarna lekcja klimatu


Program GLOBE realizowany jest w Polsce na podstawie umowy zawartej w dniu 22 kwietnia 1997 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych USA.
Krajowym Koordynatorem Programu Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa http://globe.gridw.pl/, który działa w globalnej sieci GRID (Global Resource Infomation Database) - ustanowionej przez Program ONZ ds. Środowiska (UNEP - United Nations Environment Programme).