cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego w Nysie należy do największych szkół ponadgimnazjalnych na Opolszczyźnie.

Placówka powstała w 1952 roku, początkowo jako Zespół Państwowych Techników Rolniczych. W okresie swego istnienia mury szkoły opuściło prawie 10000 absolwentów, w tym w systemie kształcenia zaocznego około 3500 osób.
Szkoła przechodziła szereg przekształceń wynikających w dużej mierze ze zmian zachodzących w systemie nauczania naszego kraju. Szczególnie ostatnie lata to ciągłe dostosowywanie profilów kształcenia do potrzeb oświaty i rynku pracy. Aktualnie w Zespole pobiera naukę około 1100 uczniów i słuchaczy w szkołach różnego typu: liceum ogólnokształcącym, technikum dla młodzieży, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, szkołach policealnych dziennych i zaocznych. Prowadzone są również kursy i szkolenia w ramach kształcenia ustawicznego.

II Liceum Ogólnokształcące utworzone w 1990r. oferuje naukę w jednym z siedmiu profili: matematyczno- informatycznym, biologiczno-chemicznym, humanistycznym, sportowym, językowo-geograficznym (dawniej prawno-administracyjna). W każdym z nich oprócz poszerzonych przedmiotów maturalnych uczniowie mają do dyspozycji zajęcia specjalistyczne - warsztaty, koła zainteresowań, kontakty z uczelniami wyższymi itp.
W szkole działa Siatkarski Ośrodek Szkolny dla młodzieży męskiej Opolszczyzny.
W rankingu Perspektyw w roku 2015 Liceum otrzymało Brązową, a Technikum Srebrną Tarczę, w roku 2016 Technikum zdobyło Złotą Tarczę.

Technikum Nr 2 kształci zarówno w zawodach związanych z tradycją szkoły (technik rolnik, weterynarii), jak i młodszych, ale już mających uznanie środowiska (technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ochrony środowiska, technik agrobiznesu, technik przetwórstwa mleczarskiego oraz technik informatyk).

Szkoły policealne dają możliwość zdobycia tytułu technika farmaceutycznego (tryb dzienny) oraz pozostałych z oferty szkoły (tryb zaoczny).

Szkoła posiada bardzo wysoką renomę w środowisku. Nasi absolwenci piastują eksponowane stanowiska w administracji samorządowej i rządowej, podejmują pracę naukową, prowadzą własną działalność gospodarczą. Wzorowi rolnicy oraz kierownicy jednostek pracujący w terenie na rzecz rolnictwa to przede wszystkim absolwenci naszej szkoły.
O wszechstronnym i gruntownym przygotowaniu absolwentów różnych typów szkół w Zespole świadczy duża liczba osób podejmujących studia stacjonarne i zaoczne w uczelniach wyższych różnych typów na kierunkach technicznych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych, humanistycznych, teologicznych i innych. W 2016 r. jeden z naszych absolwentów został przyjęty na studia na wydziale chemii w University of Oxford. Poziom nauczania określany na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych (matura, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe) plasuje naszą szkołę powyżej średniej powiatu, a w wielu przedmiotach także województwa. Nasi uczniowie z sukcesami biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

W Zespole pracuje kompetentna kadra pedagogiczna posiadająca pełne przygotowanie merytoryczne i metodyczne. Wielu nauczycieli ma uprawnienia egzaminatora przedmiotów maturalnych i zawodowych, są wśród nich metodycy, trenerzy. Ponad połowa pedagogów ma stopień nauczyciela dyplomowanego. Kadra pedagogiczna systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zarówno w zakresie metodyki przedmiotu, jak i umiejętności interpersonalnych.
Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest ponad 50 pracowni dydaktycznych, w tym specjalistycznych pracowni zawodowych wyposażonych w profesjonalne pomoce dydaktyczne (pracownia analizy, anatomii zwierząt, weterynaryjna, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii żywności, gastronomiczna itp.), 7 pracowni komputerowych, multimedialne pracownie językowe, sale laboratoryjne. Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu znajdują się ponadto w wielu salach lekcyjnych, szkolnej bibliotece, auli, internacie. Pracownie przedmiotowe sukcesywnie wyposażane są w sprzęt multimedialny. Opracowywane przez uczniów i nauczycieli programy dydaktyczne zdobywają uznanie wśród fachowców i są wykorzystywane przez inne szkoły. Wiele pomocy dydaktycznych, szczególnie z przedmiotów zawodowych i przyrodniczych ma charakter unikalny, wzbudzający podziw nawet u specjalistów.
Szkoła jest uczestnikiem projektu "e-Szkoła", co pozwoliło na objęcie wszystkich sal lekcyjnych siecią bezprzewodową oraz wyposażono placówkę w dodatkowy sprzęt IT (mobilne zestawy komputerów, tablice multimedialne, rzutniki itp.). W planach jest ponadto udostępnienie platformy e-learningowej.
Baza szkoleniowa to także ogród i park szkolny, zakłady przetwórstwa rolno - spożywczego, lecznice weterynaryjne, zakłady gastronomiczne oraz gospodarstwa rolne i ogrodnicze w okolicy. Nauczyciele opracowują z wielu przedmiotów autorskie programy nauczania. Organizowane są konferencje naukowe, pokazy, seminaria, giełdy ogrodnicze i inne. Młodzież uczestniczy w wycieczkach dydaktycznych do zakładów pracy uzupełniających realizowany program nauczania. Realizowane w ramach projektów unijnych kursy (np. instrumentariusza, pielęgniarki weterynaryjnej, inseminacyjny, traktorzysty, zdobienia potraw, bukieciarstwa) dają dodatkowe umiejętności cenne na rynku pracy. W szkole można zdobyć certyfikaty ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) oraz CISCO - Networking Academy (IT Essentials: PC Hardware and Software oraz CCNA Routing and Switching).


Atutami szkoły są ponadto cztery sale gimnastyczne (w tym siłownia, sala do aerobiku), zespół boisk wielofunkcyjnych ( do piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki ręcznej, korty tenisowe, bieżnia lekkoatletyczna) największa z nyskich szkół biblioteka z 40 000 woluminów i medioteka, bursa na 100 miejsc, kuchnia z szkolną stołówką, sklepiki szkolne. Opiekę medyczna zapewnia pielęgniarka i stomatolog. W szkole działa Szkolny Ośrodek Kariery oferujący profesjonalną pomoc w zakresie wyboru dalszej ścieżki rozwoju. Problemy i kłopoty pomaga rozwiązać pedagog szkolny. Placówka przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, toaleta, podjazdy, specjalistyczna kadra).
Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w licznych kołach przedmiotowych, a także w kole dziennikarskim, filmowym, japońskim, klubie europejskim, wolontariacie, chórze szkolnym. Wiele imprez szkolnych podejmowanych jest z inicjatywy samorządu szkolnego. Naszą silną stroną jest sport. W szkole działają sekcje piłki siatkowej i koszykowej chłopców i dziewcząt, tenisa stołowego, piłki nożnej dziewcząt i chłopców, strzelectwa, łucznictwa. Wysokie wyniki aż do szczebla centralnego powodują, że rokrocznie szkoła zajmuje miejsca I - II w klasyfikacji sportowej szkół ponadgimnazjanych Opolszczyzny.


Bierzemy udział w wielu projektach edukacyjnych, w tym międzynarodowych. Współpracowaliśmy ze szkołami z Czech, Francji, Holandii, Turcji, Węgier. Od wielu lat prowadzimy wymianę młodzieży z Gesamtschule w Oberhausen (Niemcy). Rokrocznie gościmy przedstawicieli różnych narodów z Fundacją Aiesec. Szczególnie wysoko cenimy możliwość zapoznawania się naszej młodzieży z rówieśnikami innych krajów wspólnej Europy.
Szkoła ma opinię wymagającej, ale przyjaznej. Nasze priorytety to solidne wykształcenie i wszechstronny rozwój młodego człowieka.