II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka

Utworzenie grupy z językiem francuskim – grupa nie może być mniejsza niż 16 osób.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych (biologia, chemia, biotechnologia itp.)

Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmów żywych, w tym ekologii, genetyki, biochemii, poznają metodologię i metody badawcze stosowane w naukach przyrodniczych. 

Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka i fizyka – wybór 3 przedmiotu (informatyka lub geografia) uzależniony jest od utworzenia Oddziału Przygotowania Wojskowego lub 2 klas matematyczno-fizycznych, jeżeli nie – to informatyka.

Utworzenie grupy z językiem francuskim – grupa nie może być mniejsza niż 16 osób.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak matematyka, informatyka, fizyka i wielu kierunkach technicznych. Absolwent zdobędzie umiejętność budowania modeli matematycznych dla różnorodnych problemów i zjawisk, rozwiązywania zadań, formułowania wypowiedzi, tworzenia projektów, pozna zagadnienia, pojęcia i metody informatyki (elementy programowania, multimedia, bazy danych).

Bardzo dobrze wyposażone pracownie informatyczne umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych (jedna z pracowni oparta jest na technologii Macintosha i wyposażona w nowe komputery firmy Apple).

Nauczanie matematyki i fizyki obejmuje wiele elementów wykraczających poza podstawy programowe, co umożliwia rozwijanie zainteresowań i pasji.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. angielski i geografia – wybór 3 przedmiotu (wiedza i społeczeństwo lub j.polski – wybór będzie możliwy jeżeli będą 2 klasy. Jeżeli tylko jedna klasa – o przedmiocie zadecyduje większość).

Utworzenie grupy z językiem francuskim – grupa nie może być mniejsza niż 16 osób.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo,  politologia, filologia angielska oraz wielu innych humanistycznych i przyrodniczych powiązanych z geografią. Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

Absolwent tej klasy uzyska przygotowanie z zakresu analizy wydarzeń i procesów historycznych i społecznych, kontekstu kulturowego. Dobra znajomość języków obcych pozwoli na swobodne poruszanie się we współczesnym świecie.

Klasa sportowa zapewnia odpowiednie przygotowanie do egzaminu maturalnego i kontynuowania edukacji na studiach wyższych wraz z wszechstronnym przygotowaniem sprawnościowym i doskonaleniem poziomu wytrenowania. Szkolenie sportowe głównie ukierunkowane jest na gry zespołowe. Od wielu lat, rokrocznie, jesteśmy najlepiej usportowioną szkoła w województwie opolskim i dysponujemy bardzo dobrą infrastrukturą sportową (boiska, dwie sale gimnastyczne) oraz doświadczoną kadrą pedagogiczną. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski i biologia. 

Przedmioty dodatkowo punktowane w rekrutacji: wychowanie fizyczne, biologia 

Utworzenie grupy z językiem francuskim – grupa nie może być mniejsza niż 16 osób.

Klasa liceum ogólnokształcącego dla wszystkich zainteresowanych wojskiem i służbami mundurowymi. Celem kształcenia jest przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształtowanie postawy patriotycznej przekazanie wiedzy i przyswojenie umiejętności za zakresu podstawowego szkolenia wojskowego. 

 Absolwenci OPW min.: 

 korzystają z ułatwień podczas rekrutacji do służby wojskowej, 

są uprawnieni do skróconej służby przygotowawczej 

po spełnieniu określonych wymagań są przyjmowani na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: angielski, historia, informatyka/geografia (wybór trzeciego przedmiotu zależy od klasy matematyczno-fizycznej lub od tego zadecyduje o nim większość klasy). 

Utworzenie grupy z językiem francuskim – grupa nie może być mniejsza niż 16 osób.

Przedmioty dodatkowo punktowane w rekrutacji: wychowanie fizyczne, informatyka W rekrutacji obowiązuje test sprawności fizycznej.