II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych (biologia, chemia, biotechnologia itp.)

Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmów żywych, w tym ekologii, genetyki, biochemii, poznają metodologię i metody badawcze stosowane w naukach przyrodniczych. 

Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła odnosi znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak matematyka, informatyka, fizyka i wielu kierunkach technicznych. Absolwent zdobędzie umiejętność budowania modeli matematycznych dla różnorodnych problemów i zjawisk, rozwiązywania zadań, formułowania wypowiedzi, tworzenia projektów, pozna zagadnienia, pojęcia i metody informatyki (elementy programowania, multimedia, bazy danych).

Bardzo dobrze wyposażone pracownie informatyczne umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych (jedna z pracowni oparta jest na technologii Macintosha i wyposażona w nowe komputery firmy Apple).

Nauczanie matematyki i fizyki obejmuje wiele elementów wykraczających poza podstawy programowe, co umożliwia rozwijanie zainteresowań i pasji.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski / wos, język angielski, geografia

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo,  politologia, filologia angielska oraz wielu innych humanistycznych i przyrodniczych powiązanych z geografią. Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

Absolwent tej klasy uzyska przygotowanie z zakresu analizy wydarzeń i procesów historycznych i społecznych, kontekstu kulturowego. Dobra znajomość języków obcych pozwoli na swobodne poruszanie się we współczesnym świecie.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski / wos, historia, filozofia

Klasa medialno – społeczna przygotowuje do podjęcia studiów miedzy innymi na takich kierunkach jak: komunikacja społeczna, dziennikarstwo, Public Relations, historia sztuki, kulturoznawstwo, coaching, filozofia, politologia, filmoznawstwo, produkcja medialna historia i wielu innych.

Profil na rozwijanie zainteresowań w zakresie literatury, historii, filozofii, historii idei czy szeroko rozumianej sztuki. Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.