Szkoła

Szkoła rozpoczęła swą działalność w roku 1952. Nosiła wówczas nazwę – Zespół Państwowych Techników Rolniczych. Szkołę zlokalizowano w pomieszczeniach poklasztornych przy ulicy Rodziewiczówny.

W czasie swego istnienia szkoła przeżyła liczne przemiany. Do ważniejszych zdarzeń należało przeniesienie w roku 1954 Technikum Weterynaryjnego z Prudnika.

Początkowo uczniowie rekrutowali się z terenu całej Polski, stopniowo szkoła nabierała charakteru regionalnego i środowiskowego. Obecnie Technikum Weterynaryjne obsługuje makroregion południowo-zachodni, woj. opolskie i Ziemię Nyską.

Szkolenie zasadnicze rozpoczęto w 1958 r. Istniała wtedy Roczna Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego.

Szkoła w 1961 roku przyjęła w całości system nauczania pracownianego, a w roku 1964 została uznana za jedną z wiodących szkół rolniczych w Polsce.

W latach 1970 – 1999 szkoła zmieniła kierunki kształcenia dostosowując je do potrzeb regionu.

1 grudnia 1998 r. utworzono Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodziło w skład Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Emila Godlewskiego w Nysie.

Ważniejsze wydarzenia w dziejach szkoły :

  • 1952 – powstanie szkoły
  • 1962 – 10-lecie – ufundowano Sztandar Szkoły, zorganizowano I Zjazd Absolwentów
  • 1978 – 25-lecie – nadano szkole imię Emila Godlewskiego st., wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą patronowi, Sztandarowi Szkoły nadano odznaczenie „Zasłużony Opolszczyźnie”
  • 1982 – 30-lecie – wmurowano tablicę pamiątkową
  • 1990 – utworzono II Liceum Ogólnokształcące
  • 1994 – rozpoczęła działalność filia Akademii Rolniczej we Wrocławiu – Wydział Zootechniki
  • 1998 – utworzono Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • 2002 – pierwszy rok nowego systemu szkolnictwa w placówce

Patronem szkoły jest Emil Godlewski.