Deklaracja dostępności

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. E. Godlewskiego w Nysie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (https://rolniknysa.pl/) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. E. Godlewskiego w Nysie.

Data publikacji strony internetowej: 1999-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • •filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących
  • •strona nie ma osadzonego czytnika immersyjnego
  • •mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
  • •dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Lisik, adres poczty elektronicznej: zsr_nysa@wodip.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 77 4310466-67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób  kontaktu.  Jeżeli  osoba  żądająca  zgłasza  potrzebę otrzymania  informacji  za  pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny  niezwłocznie  informuje  o  tym  wnoszącego  żądanie,  kiedy  realizacja  żądania  będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W  przypadku,  gdy  podmiot  publiczny  odmówi  realizacji  żądania  zapewnienia  dostępności  lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana  dostępności  cyfrowej  strony  internetowej,  aplikacji  mobilnej  lub  elementu  strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół  Szkół  i  Placówek  Oświatowych  składa  się  z  3  budynków.  W  dwóch  znajdują  się pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne, a jeden stanowi budynek szkolnej bursy. Bursa i budynek główny są ze sobą połączone łącznikiem napowietrznym.

Cztery wejścia do budynków zespołu, w tym wejście główne, usytuowane są na poziomie zero bez barier architektonicznych. Na tym samym poziomie znajdują się sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, biblioteka, stołówka i szafki ubraniowe dla uczniów.

W  budynku  głównym  znajduje  się  winda  osobowa  umieszczona  w  świetle  środkowej  klatki schodowej i przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada wymagane atesty.

Obiekty sportowe: sale gimnastyczne, siłownia i boiska dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Gabinety pielęgniarki szkolnej, stomatologiczny i pedagoga szkolnego są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze w budynku głównym w miejscu umożliwiającym dojazd osobom na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przy wejściu do budynku głównego znajduje się dyżurka pań woźnych, które udzielają informacji i ułatwiają dotarcie do określonych pomieszczeń/biur w szkole.

Na terenie szkoły znajduje się parking wewnętrzny z oznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

W jednopiętrowym budynku tzw. nowego skrzydła nie ma windy. W budynkach szkolnych nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).