Profil matematyczno-fizyczny

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka i fizyka – wybór 3 przedmiotu (informatyka lub geografia) uzależniony jest od utworzenia Oddziału Przygotowania Wojskowego lub 2 klas matematyczno-fizycznych, jeżeli nie – to informatyka.

Utworzenie grupy z językiem francuskim – grupa nie może być mniejsza niż 16 osób.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak matematyka, informatyka, fizyka i wielu kierunkach technicznych. Absolwent zdobędzie umiejętność budowania modeli matematycznych dla różnorodnych problemów i zjawisk, rozwiązywania zadań, formułowania wypowiedzi, tworzenia projektów, pozna zagadnienia, pojęcia i metody informatyki (elementy programowania, multimedia, bazy danych).

Bardzo dobrze wyposażone pracownie informatyczne umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych (jedna z pracowni oparta jest na technologii Macintosha i wyposażona w nowe komputery firmy Apple).

Nauczanie matematyki i fizyki obejmuje wiele elementów wykraczających poza podstawy programowe, co umożliwia rozwijanie zainteresowań i pasji.