Technik weterynarii

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, chowu zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących, diagnostyki chorób zwierząt, higieny produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, usług weterynaryjnych.

Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: biologia

Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora: podstawy produkcji pszczelarskiej i behawiorystyka zwierząt.

Technik weterynarii może pracować w lecznicach weterynaryjnych, przetwórstwie spożywczym, fermach przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Absolwent może samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze lub pracować w firmach agrobiznesu.

Wyposażenie pracowni gwarantuje przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności na wysokim poziomie.