Technik weterynarii

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, chowu zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących, diagnostyki chorób zwierząt, higieny produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, usług weterynaryjnych.

Przedmiot ogólnokształcący w zakresie rozszerzonym: biologia

Technik weterynarii może pracować w lecznicach weterynaryjnych, przetwórstwie spożywczym, fermach przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Absolwent może samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze lub pracować w firmach agrobiznesu.

Pracownie: anatomii, hodowli, przedsiębiorczości; laboratoria – analityczne, zabiegów weterynaryjnych; zajęcia praktyczne w gospodarstwach hodowlanych, lecznicach weterynaryjnych, schroniskach dla zwierząt; kursy: instrumentariusza, inseminacyjny, zabiegów pielęgnacyjnych małych zwierząt.