Profil językowo-geograficzny

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. angielski i geografia – wybór 3 przedmiotu (wiedza i społeczeństwo lub j.polski – wybór będzie możliwy jeżeli będą 2 klasy. Jeżeli tylko jedna klasa – o przedmiocie zadecyduje większość).

Utworzenie grupy z językiem francuskim – grupa nie może być mniejsza niż 16 osób.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo,  politologia, filologia angielska oraz wielu innych humanistycznych i przyrodniczych powiązanych z geografią. Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

Absolwent tej klasy uzyska przygotowanie z zakresu analizy wydarzeń i procesów historycznych i społecznych, kontekstu kulturowego. Dobra znajomość języków obcych pozwoli na swobodne poruszanie się we współczesnym świecie.