Stypendia Starosty za osiągnięcia naukowe i sportowe

Przypominamy kryteria przyznawania Stypendiów Starosty Powiatu Nyskiego:

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie, którzy:

uzyskali w semestrze poprzedzającym semestr, w którym składają wniosek średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 oraz w przypadku szkół kończących się maturą z przedmiotów maturalnych (język polski, matematyka, wiodący język obcy) uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5.

Stypendium sportowe mogą otrzymać uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym zdobyli w indywidualnych zawodach sportowych I,II lub III miejsce na szczeblu centralnym lub I miejsce na szczeblu wojewódzkim.

Dodatkowym kryterium w przypadku starających się o stypendium naukowe i sportowe wzorowa lub bardzo dobra ocena z zachowania.

Dla informacji:

1. Średnia ocen 5,70 – 6,00 + Perła Powiatu – wysokość stypendium 300 zł miesięcznie

2. Średnia ocen 5,30 – 5,69 – wysokość stypendium 200 zł miesięcznie

3. Średnia ocen 5,0 – 5,29 – wysokość stypendium 100 z miesięcznie

4. Średnia ocen 4,75 – 4,99 i osiągnięcia sportowe – wysokość stypendium 50 zł miesięcznie

Termin składania wniosków do piątku 23 czerwca do wychowawcy lub elektronicznie przez szkolną pocztę do pedagoga na adres:

agnnawr56@eszkola.opolskie.pl

Proszę pamiętać o dołączeniu ksero świadectwa

poświadczonego za zgodność z oryginałem!

W załączeniu uchwała wraz z wnioskiem: