Stypendia Starosty za osiągnięcia naukowe i sportowe

  1. Przypominamy kryteria przyznawania Stypendiów Starosty Powiatu Nyskiego:

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie, którzy:

uzyskali w semestrze poprzedzającym semestr, w którym składają wniosek średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 oraz w przypadku szkół kończących się maturą z przedmiotów maturalnych (język polski, matematyka, wiodący język obcy) uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5

Stypendium sportowe mogą otrzymać uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym zdobyli w szkolnych indywidualnych zawodach sportowych I,II lub III miejsce na szczeblu centralnym lub I miejsce na szczeblu wojewódzkim.

Dodatkowym kryterium w przypadku starających się o stypendium naukowe i sportowe wzorowa lub bardzo dobra ocena z zachowania.

Dla informacji:

  1. Średnia ocen 5,70 – 6,00 + Perła Powiatu – wysokość stypendium 300 zł miesięcznie
  2. Średnia ocen 5,30 – 5,69 – wysokość stypendium 200 zł miesięcznie
  3. Średnia ocen 5,0 – 5,29 – wysokość stypendium 100 z miesięcznie
  4. Średnia ocen 4,75 – 4,99 i osiągnięcia sportowe – wysokość stypendium 50 zł miesięcznie