Program pilotażowy „Aktywny Samorząd”

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym Powiat Nyski przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie. Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące z zamiarem stałego pobytu powiat nyski. Program jest finansowany ze środków PFRON. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
MODUŁ II — pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Warunki dofinansowania opisane są w ustępach: 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2023 roku. Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1.100 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub
  kolegium,
  • do 1.650 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.400 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) — wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
  realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) –
  niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest
  możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie
  przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
  Termin naboru wniosków w ramach Modułu II — pomoc w uzyskaniu wykształcenia na
  poziomie wyższym:
  • dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023 od 01.03.2023 r
  do 31.03.2023 r.
  • dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024 od 18.09.2023 r
  do 10.10.2023 r.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Nabór wniosków w Module I realizowany będzie w okresie od dnia 1 marca 2023 r do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Informujemy, że wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) lub w formie papierowej w siedzibie PCPR (w dni robocze w godzinach 7:30-15:30 pok. 106).

Wszelkie informacje i druki wniosków — dla osób chcących złożyć wniosek w siedzibie PCPR dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.pcprnysa.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” > „Wnioski Aktywny Samorząd”.