Stypendium Zarządu Województwa Opolskiego „WSPIERAMY NAJLEPSZYCH”

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 29 sierpnia do 14 września br.

ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych IV na rok szkolny 2022/2023, realizowanego w ramach Pod działania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy:

– w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie województwa opolskiego,

– w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;

– w roku szkolnym 2021/2022 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią ocen nie niższa niż 4,70;

– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2021 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 2292,00 zł netto).

Kwota stypendium wynosi minimum 200,00 zł miesięcznie.

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego

www.opolskie.pl w zakładce: REGION

link do strony: https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iv/

link do wniosku: https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2022/08/WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-STYPENDIUM.pdf

Warunkiem ubiegania się przez uczennicę/ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie następujących dokumentów:

– wniosku o przyznanie stypendium zawierającego Indywidualny Plan Rozwoju uczennicy/ucznia, według określonego wzoru wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (zał. nr 1),

– kopii świadectwa szkolnego poświadczonej za zgodność z oryginałem,

– dokumentów potwierdzających prawo do zasiłku rodzinnego lub prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy,

– dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczennicy/ucznia wymienione w §6 ust. 2 regulaminu programu „Wspieramy najlepszych IV”– jeśli dotyczy,

– orzeczenia o niepełnosprawności- jeśli dotyczy.

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Samorząd. Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu.

Wnioski można składać:

– listownie (listem poleconym) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy

ul. Piastowska 14

45-82 Opole

– poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP,

– osobiście – w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy ul. Piastowska 17 II piętro pok. 204,

– osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14.

Szkoła mnie pośredniczy w składaniu i wysyłaniu wniosków.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

DECYDUJE DATA WPŁYWU WNIOSKU DO URZĘDU.

W przypadku przesyłek poleconych, nadanych na poczcie, wysłanych przez ePUAP decyduje data nadania.