Stypendium artystyczne

Stypendium może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznaje się stypendium: 

1) spełnił co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

a) uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim,

b) uzyskał inne, znaczące i udokumentowane osiągnięcia artystyczne;

2) uzyskał przynajmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,5 oraz cechuje się przykładną postawą według powszechnie przyjętych norm społecznych.

Termin składania wniosków do Urzędu Miejskiego: 28 października, piątek.